Regulamin Sklepu Internetowego - fronty.shop

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego fronty.shop. Sklep prowadzi Arkadiusz Durak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marito Arkadiusz Kamil Durak, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Puławska 543, 02-884 Warszawa, NIP:1231247586 REGON: 144409921, zwany dalej Sprzedawcą.

1.    Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a)    adres poczty elektronicznej: info@fronty.shop,

b)    pod numerem telefonu: +48 797959957,

c)    formularz kontaktowy.

3.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.fronty.shop, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.    Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. Sprzedawca zabezpiecza we własnym zakresie system teleinformatyczny, jednakże nie zwalnia to Klienta z powzięcia aktów staranności, zwłaszcza w kontekście tworzenia silnego hasła do Konta.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.    Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
tj. z dnia 16 września 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), z późn. zm;

4.    Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5.    Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

6.    Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

7.    Regulamin – niniejszy dokument;

8.    Sklep internetowy – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca składanie Zamówień przez Klientów, jak i zawieranie Umów Sprzedaży.

9.    Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

10.  Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) z późn. zm.);

13.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

14.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej,

c)    przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

1.    Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

3.    Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4.    Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

5.    Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6.    W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.    Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.    Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.    W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5.    Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

a)    podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b)    wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c)    podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

6.    Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7.    W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Sklepu Internetowego jak i poprzez pocztę elektroniczną przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    opisu przedmiotu Zamówienia,

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)    sposobu kontaktu ze Sprzedawcą oraz jego danych rejestrowych,

d)    wybranej metody i terminu płatności,

e)    wybranego sposobu dostawy,

f)      czasu dostawy,

g)    danych kontaktowych Klienta,

h)    Regulaminu,

i)      że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,

j)      pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem.

8.    Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

9.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a)    odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy,

b)    za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.    Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru- tutaj.

4.    Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII pkt. 2.

5.    Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

6.    Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

7.    W przypadkach uzasadnionych, termin dostarczenia Towaru może ulec zmianie. O zmianie tej Sprzedawca powiadomi Kupującego pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

8.    Za zwłokę w dostarczeniu Towaru Kupujący będący przedsiębiorcą ma prawo obciążyć Sprzedawcę karą umowną w wysokości 0,1 wartości Zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 30% wartości Zamówienia. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo obciążenia Sprzedawcy karą umowną za zwłokę w dostarczeniu Towaru w wysokości 0,2 wartości Zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 40% wartości Zamówienia.

9.    Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich i właściwych obiektów do odbioru i magazynowania Towarów w dniu wyznaczonej dostawy lub odbioru Towaru.

10.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przechowywania, w szczególności kosztami podjęcia dodatkowej próby dostawy, oraz innymi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę, od daty ustalonego terminu dostawy bądź odbioru w przypadku opóźnienia dostawy lub odbioru Towaru z przyczyn lezących po stronie Kupującego.

 

VII. Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2.    Klient może wybrać następujące metody płatności:

a)    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b)    płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

c)    Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego bez wyznaczania dodatkowego terminu..

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1.    Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.
z dnia 28 stycznia 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 287) z późn. zm.) z uwagi na co Kupującemu będącemu Konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącym Przedsiębiorcą.

 

IX. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt VIII nie przysługuje Kupującemu w przypadkach, o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) z późn. zm.), a w szczególności w przypadku:

1.    Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany na indywidualne zamówienie, według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.    Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo odstąpienia od umowy.

3.    Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

4.    Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

5.    Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

6.    Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

X. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

 

2.    Sprzedawca w opisie aukcji może zastrzec, że Towar ze względu na swoją specyfikę, proces produkcji, zwłaszcza Towar wykonany z drewna, może cechować się niedokładnymi połączeniami, lekkimi wgnieceniami, krzywiznami, co może mieć wpływ na wygląd i wykończenie. Towar ten nie będzie podlegał reklamacji, gdyż Sprzedawca nie składa żadnych zapewnień, co do jego cech, ani jakości.

 

3.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 

4.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług, należy kierować na adres Marito Arkadiusz Kamil Durak, ul. Puławska 534, 02-884 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: info@fronty.shop, numer telefonu: +48 797959957 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

5.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien niezwłocznie, ale nie później niż: a) w przypadku różnic ilościowych – nie później niż 7 dni po odebraniu towaru b) w przypadku wad jakościowych – nie później niż w ciągu 14 dni po odebraniu towaru, w formie pisemnej przesłać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu na adres wskazany w pkt. 3 powyżej.

6.    Klient powinien niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu na adres wskazany w pkt. 3 powyżej.

 

7.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

9.    Naprawy lub wymiany Sprzedawca dokonuje w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru.

 

10.  Jeżeli Kupujący nie udostępni rzeczy Sprzedawcy  lub upoważnionym przez niego osobom uważa się, że Kupujący nie dochodzi przysługującego mu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 

11.  Sprzedawca odpowiada tylko do wartości przedmiotu reklamacji. Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych w demontażem, obróbką, transportem, montażem i wymianą reklamowanych elementów. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży i nie obejmuje utraconych korzyści.

 

XI. Reklamacje a zobowiązania Klienta

1.    Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na Kupującego w momencie odebrania towaru od Sprzedawcy;

2.    Kupujący  zobowiązany  jest  do dokonania  odbioru ilościowego i sprawdzenia jakościowego dostarczonego Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową w zakresie treści Umowy ilości lub jakości. Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę pisemnie o wystąpieniu niezgodności na adres wskazany w IX pkt. 3;

3.    W przypadku, gdy Kupujący odebrał Towar nie zgłaszając uwag, uznaje się, że otrzymał Towar zgodny z zamówieniem;

4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości w wyniku nieprawidłowego składowania towaru, jak również przy obróbce dostarczonych Towarów m.in. w związku z dalszymi procesami technologicznymi Kupującego;

5.    W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie jakości Towaru wiążący jest wynik badania wykonanego przez niezależnego biegłego, którego strony wybierają wspólnie. Koszt takiego badania ponosi strona, dla której wynik badania jest niekorzystny;

6.    W przypadku zamówienia tego samego produktu w odstępie ponad 1 miesiąca, Sprzedawca nie gwarantuje identycznych kolorów, barw i wzorów frezowania frontu.

7.     Jako producent zastrzegamy sobie prawo do oceny i klasyfikacji wad.

8.    Wadami towaru nie są - Sprzedawca informuje o następującej specyfikacji towaru:

a)    ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszczalne jest wystąpienie na powierzchni frontu lakierowanego drobnych niedoskonałości w powłoce o średnicy do 3 mm;

b)    ze względu na stosowany naturalny materiał - drewno - we frontach drewnianych dopuszczalne jest ich zróżnicowanie pod względem odcieni, usłojenia oraz wystąpienie na powierzchni frontów sęków lub wystąpienie na powierzchni frontów wyszczerbień w wysokości do 5 mm;

c)    ze względu na stosowany naturalny materiał fronty ażurowe oraz frezowane powyżej 2422 mm x 594 mm mogą się wykrzywić;

d)    dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych (wysokość i szerokość) frontów wynosi +/- 1,5 mm;

e)    dopuszczalna wichrowatość poszczególnych elementów wynosi +/- 2mm/1mb;

f)     zmiany zachodzące w produkcie, będące efektem naturalnych procesów (np. zmiany barwy drewna lub połyskowości lakieru podczas eksploatacji;

g)    różnice w odcieniu elementów drewnianych, jeśli zróżnicowanie odcieni wynika z naturalnej kolorystyki drewna użytego do produkcji wyrobu;

h)    widoczne cechy budowy anatomicznej drewna, charakterystycznych dla gatunków drewna użytych do produkcji wyrobu;

i)      w przypadku frontów wykonanych z użyciem forniru - stopniowa zmiana koloru forniru jako naturalny efekt mający miejsce w przypadku wystawienia drewna na działanie promieni słonecznych;

j)      nieprzechodzący rysunek drewna miedzy formatkami okleiny oraz poszczególnymi frontami oraz zróżnicowane usłojenie w elementach składowych frontu, jeśli nie było to przedmiotem szczególnych ustaleń;

k)    zakładka „wzorniki” służy jedynie poglądowo a różnice w kolorze mogą wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego i indywidualnych ustawień sprzętowych Kupującego.

 

XII. Gwarancje

1.    Towary, których producentem jest Sprzedawca są objęte 2 letnią gwarancją, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.

2.    Fronty powyżej wymiarów 2422 mm x 594 mm nie podlegają gwarancji.

3.    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

4.    Gwarancja nie uwzględnia wad powstałych z winy Kupującego: 

a)    użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;

b)    niewłaściwego montażu;

c)    uszkodzeń mechanicznych tj. w wyniku uderzenia;

d)    Uszkodzenia mechaniczne spowodowane pęcznieniem drewna na skutek przekroczenia warunków eksploatacyjnych (wilgotność powietrza powyżej 70%);

e)    Uszkodzenia mechaniczne spowodowane kurczeniem się drewna na skutek przekroczenia warunków eksploatacyjnych (wilgotność powietrza poniżej 40%, temperatura powyżej 30 st.);

f)      Nieprawidłowego użytkowania w tym uszkodzenia przez wodę;

g)    Uszkodzenia sorpcyjne i desorpcyjne powstałe na skutek uniemożliwienia swobodnego ruchu płyciny w rowku ramiaka;

h)    niewłaściwej pielęgnacji tj. przebarwienia będące wynikiem działania światła lub środków chemicznych;

i)      Odkształcenia spowodowane niewłaściwym magazynowaniem towaru;

j)      Niewłaściwego transportu realizowanego przez Kupującego.

5.    Gwarancja traci ważność, gdy zachodzą czynniki ujęte w punkcie 4.

6.    W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad gwarancja nie zostaje przedłużona
o kolejny okres gwarancyjny.

7.    Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

XIII. Siła wyższa

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub opóźnienie w  dostawie, wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z którejkolwiek z poniższych przyczyn: wojna (trwająca lub przyszła, ogłoszona lub nie),  akty  terroryzmu,  zamieszki  i  protesty  społeczne,  trzęsienia  ziemi, epidemie, zatłoczenie portów lub innych szlaków komunikacyjnych, zdarzenia  losowe, obiektywny  brak  możliwości  uzyskania  dostaw  surowców  do  produkcji Towarów, wypadki, pożary, awarie sprzętu i maszyn Sprzedawcy lub jego dostawców,  oraz  jakiekolwiek  inne  przyczyny  będące  poza  kontrolą Sprzedawcy i na które Sprzedawca nie ma wpływu.

 

 

XIV. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b)    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c)    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d)    złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XV. Ochrona danych osobowych

1.    Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych. 

 

XVI. Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.    Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.    O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.